วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 
Vol. 24 No.1 January - June 2018

บทความวิจัย

  5  -  รูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
    นิภา กิมสูงเนิน สุวรีย์ เพชรแต่ง และ จุฬา ยันตพร
15 - อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดปทุมธานี
    ปัทมา รูปสุวรรณกุล และ สมยศ อวเกียรติ
29 - การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    จอมพล เล้ารุ่งเรือง และ จิรพล สังข์โพธิ์
45 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารบนเครื่องบินของสายการบินไทย ชั้นประหยัด: กรณีศึกษาเส้นทางสาธารณรัฐประชาชนจีน
    ชาคริต สิงหเสนี และ ปาลิดา ศรีศรกำพล
58 - สมรรถนะของพนักงานบัญชี ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงาน กรณีศึกษา สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
    ณฐา ธรเจริญกุล
71 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายผ่านร้านค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร
    ธีรศักดิ์ พลพันธ์

บทความวิชาการ

87 - ตามรอย “สื่อทางเลือก” อันหลากหลายในเมืองไทย
    จิรภัทร กิตติวรากูล
103 - การท่องเที่ยวเชิงอาหาร: ศักยภาพและความได้เปรียบของประเทศไทย
    เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา
117 - เทคนิคนั่งร้านเสริมเรียนรู้: องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้กับบริบทอุดมศึกษาไทย
    นพมาศ ปลัดกอง
129 - ประชาสังคมไทยฟื้นฟูคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิถีชีวิตคนเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ล้านนา
    บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

 

Reviewers