วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2564

 

บทความรับเชิญ


01 - 12 ลัมปี สกิน โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประทศไทย
Lumpy Skin Disease; The Emerging Infectious Diseases in Thailand
จตุพร กระจายศรี


บทความวิจัย


13 - 20 การศึกษาพื้นที่ปลูกกัญชงจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2B บริเวณโครงการหลวงห้วยน้ำริน จังหวัดเชียงราย
Studying Hemp Cultivation from Sentinel-2B Satellite Images at Huai Nam Rin Royal Project Development Center, Chiang Rai Province
กฤตวิชญ์  สุขอึ้ง และพัชราภรณ์ อินต๊ะวงค์

31 - 38 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชนหนองไม้งาม
Development of Rice Processing Technology of Nongmaingam Small and Micro Community Enterprise (SMCE)
ศักดิ์ชัย  ดรดี,  กมลรักษ์ แก้งคำ,  สิริพร ขันทองคำ, และวรเชษฐ์ แสงสีดา


32 - 38 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในเขตภาคตะวันออกด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม
Analysis of Production Cost and Logistics Cost of Cassava Starch Industry in Eastern Thailand by Using Activity-Based Costing System
จักรพันธ์ ปิ่นทอง  วิภานันท์ เอียประเสริฐ และสุรีพร มีหอม

39 - 45 การศึกษาระบบสุญญากาศแบบเจ็ทปั๊มไอน้ำ
A Study Steam Jet Pump using in Vacuum Drying System
วรเชษฐ์ แสงสีดา, อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์, สุพัตรา บุตรเสรีชัย, เลิศฤทธิ์ ตั้งชูวงษ์, และ ธนัชพร ปีกชัยภูมิ


46 - 63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชทนเค็มตามวิถีชุมชนพื้นที่แอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
Halophyte Biological Diversity and Culture Community Utilization in Korat Basin, Northeast of Thailand
ณภัทร น้อยน้ำใส และธนากร แสงสง่า


64 - 73 การพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลผลลัพธ์การทำงานของเครื่องประกอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติในไลน์การผลิตแบบเรียลไทม์บนรูปแบบจินตทัศน์ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม
A Realtime Data Visualization Dashboard for a Result of Automation Lines Operation in Production Line Development by the Mixed Reality Technology (MR)
ภวิษย์พร กิจพัฒนาสมบัติ นฤเทพ สุวรรณธาดา และโรโมล โจลิวอท

บทความวิชาการ


74 - 89 ทัศนคติและมุมมองต่อแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5.0
Attitude and perspective on the guidelines of environmental management and energy conservation to prepare Thailand into the age of 5.0
กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์