วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563


บทความวิจัย


เจตคติผู้บริหารบริษัทไทยที่มีต่อการด้าเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2015-2030
The Attitude of Thai Company Executives towards Sustainable Business Operations in Line with the Sustainable Development Goals of the United Nations 2015-2030
เรวดี พานิช…………………………………………………………………………………………………....................................


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นการท้างาน ในกรุงเทพมหานคร
Study of Factors Influencing Decision Making on Personal Financial Planning of First Jobbers Residing in Bangkok
เอก ชุณหชัชราชัย....................................................................................................................................


วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทุนมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการด้าเนินงานสมดุลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ จังหวัดนครราชสีมา
Analysis of Human Capital Factor Affecting Online Seller’s Balanced Scorecard Performance Nakhon Ratchasima Province
จอมภัค จันทะคัต เยาวเรศ จันทะคัต และอัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ……………………………………………………


การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Grade 7 Students’ English Speaking Skills by Using Game-Based Learning
รงคเทพ ลิ้มมณี และศรีสมร พุ่มสะอาด........................................................................................................


ผลการเรียนรู้ เจตคติ และความพึงพอใจในการเรียนวิชาการนวดเท้า เข้าถึงใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Learning Outcome, Attitudes and Satisfaction of the Primary Students at Chulalongkorn University Demonstration School in Learning Foot Massage for Sound Mind
กรองทิพย์ นาควิเชตร ณัฐ นาควิเชตร และสุชาดา นาควิเชตร...............................................................................


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา
Factors Affecting Creative Thinking of the Undergraduate Students Nakhon Ratchasima College
อรณิชชา ทศตา และกชพร ใจอดทน............................................................................................


ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร
Causal Factors of Ethics of Care and Reconciliation of Undergraduates in Higher Education Institutions Bangkok
กรทิพย์ รัตนภุมมะ โกศล มีคุณ นรา สมประสงค์ และธารินทร์ รสานนท์............................................................


แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
Guidelines for Promoting Classroom Research of School Administrators under the Chanthaburi Primary Educational Service Area 1
พิชามญชุ์ ตากมัจฉา และวรชัย วิภูอุปรโคตร..............................................................................................


ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหาร และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 สังกัดส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
The Relationship between Leadership Behavior of Administrator and Good Governance Administration in School Network for Enhancing Efficiency of Education Management of Regional Special Education Center 6 under Bureau of Special Education Administration
จรัญญา ค้าบุรี และวรชัย วิภูอุปรโคตร..............................................................................................


โครงสร้างตามสถานการณ์ขององค์การภาครัฐไทยตามแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
Structural Contingency of Thai Public Organization Based on the Concept of New Public Service
ไชยนันท์ ปัญญาศิริ และสุมิตตรา เจิมพันธ์.........................................................................................


บัญชีบริหาร: เครื่องมือส้าคัญส้าหรับผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน
Managerial Accounting: The Important Tool for the Management of Private Vocational Education Institution
สุชาย สิริภัทรกุลธร ศักดิ์ชัย นิรัญทวี อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และชฎาพร ฑีฆาอุตมากร..................................