วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม –มิถุนายน 2564

 

บทความวิจัย


01- 12การรับรู้ของนักศึกษาจีน เรื่องการจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19 และส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไทย
Perception of Chinese Students towards Safety Management during COVID-19 Situation and Service Marketing Mix in Selecting Study at Thai Universities
Ding Jia Li และสุรวี ศุนาลัย

13 - 21 คุณภาพการให้บริการของกองประปาเทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
Service Quality of the Waterworks Division of Don Wai Subdistrict Municipality Non-Sung District Nakhon Ratchasima Province
เสถียรณภัส ศรีวะรมย์, นฤชล ธนจิตชัย,สุวรรณ เดชน้อย

22 - 23 ประสิทธิภาพการทำงานที่มีผลต่อสมรรถนะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของบริษัทผู้ผลิตมันสำปะหลังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Operational Efficiency Affecting the Abilities of Logistics and Supply Chain Management of Cassava Production Companies in Muang District. Nakhon Ratchasima Province
ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

33 - 47 ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของข้าราชการและพนักงานจ้างในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Satisfaction and Motivation of Civil Servants and Employees in Local Executives Management of Nongprue Subdistrict Administrative Organization, Bangplee District, Samutprakan Province
อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, ชลธิชา ทิพย์ประทุม, รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์, โอปอ กลับสกุล

48 - 62 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
A Development of Students’ Learning Happiness Supporting Factors and Indicators of Chulalongkorn Demonstration Primary School
กรองทิพย์ นาควิเชตร, ทินกร บัวพูล, พัชรี วรจรัสรังสี, ณัฐ นาควิเชตร และ สุชาดา นาควิเชตร

63 - 80 ยุทธศาสตร์การวิจัยขมิ้นชัน
Research Strategies for Turmeric
พนารัช ปรีดากรณ์  และเติมธรรม  สิทธิเลิศ

81 - 93 การบริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
Creative School Administration of Schools Administrators under the Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2
มลกาญจน์ มาตแม้น และวรชัย วิภูอุปรโคตร

94 - 112 อิทธิพลของบทบาทการทำงาน กระบวนการทำงาน และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาสามแห่ง
The Influence of Work Roles, Processes, and Work Motivation on Student Team Work Efficiency
วัลลี พุทโสม และจิระภา จันทร์บัว

113 - 127 แรงจูงใจและการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำ กรณีศึกษา: วัดสำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ
Motivations and Perceptions on Cultural Tourism of Thai Tourists Affecting Revisit Intention: Case Study of Famous Temples in Smutprakarn Province
นวพร  บุญประสม  เบญจมาภรณ์  ชำนาญฉา  ศุภลักษณ์ สุริยะ   อติ  เรียงสุวรรณ   ประวีร์  เหวียนระวี และวัลยา ชูประดิษฐ์


128 - 141การจัดกลุ่มผู้บริโภคตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการรับส่งอาหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระบาดรอบ 2
Grouping of Consumers Based on the Marketing Mix Services on the Decision Behaviors to Use Food Delivery Service in the Second Wave of Covid-19 Pandemic
อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ  อังควิภา แนวจำปา  สมรัฐ วงษ์ชวลิตกุล  อมรรัตน์ คลองโนนสูง Kenneth Miura Maddox

142 - 157 การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานระดับคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
Analysis of Causal Factor Models Influencing Faculty Performances of Private Higher Education Institutions in Thailand
จอมภัค จันทะคัต  ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล  อำพล นววงศ์เสถียร


บทความวิชาการ


158 - 173 พระบรมราโชบายทางการเมืองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาจากการปรับปรุงและใช้ตราราชการ
The political policies of King Rama VI as studied from the improvement and the use of official seals
เรวัตร  หินอ่อน

174 - 184 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ
The Instructional Management by Business Model Canvas
วชิระ พรหมวงศ์