bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2558 Vol. 21 No. 2 December 2015

บทความวิจัย

11  - การปรับเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมของแบบวัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
    อมรินทร์ เทวตา และชวนชื่น อัคคะวณิชชา
18  - รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมไก่แปรรูปพร้อมบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
    ทิวากร เหล่าลือชา
30  - ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวกที่เป็นผลมาจากการใช้ภาวะผู้นำเชิงพุทธ
    ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และ ศจีมาจ ณ วิเชียร
42  - การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดแจงในงาน
    ดาริกา ปิตุรงคพิทักษ์
55  - An Investigation of Accounting Information Quality: A Comparative Study of Listed Companies on
the Stock Exchange of Thailand and China
    Kittima Acaranupong
71  - คุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัวที่มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว
    อำพล นววงศ์เสถียร
80  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมง
จังหวัดสมุทรสาคร
    เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล
90  - ความคาดหวังความสามารถหลักในการทำงานของนิสิต นักศึกษาสหกิจศึกษาในทรรศนะของผู้ประกอบการ
    บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
103  - ผลการพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
(การวิจัยระยะที่ 4 ในการวิจัยชุดการศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร)
    อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และคณะ
111  - THE INFLUENCE OF COMMUNICATION ANXIETY ON STUDENTS’ACADEMIC ENGAGEMENT AND
ACADEMIC ACHIEVEMENT
    June Bernadette D’souza                    

บทความวิชาการ

124  - The mediation factors influencing adoption of social networking technology into 21st century education:
A review of the literatures.
    Tanakorn Limsarun
133   - ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
    กฤษณะ ดาราเรือง

Reviewers