bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2558

 

บทความวิจัย
07 - การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BNS408 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
นวรัตน์ โกมลวิภาต และน้ำอ้อย ภักดีวงศ์
18 - การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา BNS402 การพยาบาลมารดาและทารกเพื่อการเตรียมความพร้อม
ในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วารินทร์ บินโฮเซ็น และดวงพร ผาสุวรรณ
29 - การรับรู้การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ พลาพร แต้มคม ศันสนีย์ วิมลรัตน์ ชลธิชา ใจชุ่มชื่น จุไรรัตน์ นามโยธี และกนกพร เรืองนรา
39 - ศึกษา และปรับปรุงวิธีการค้นหารหัสลับร่วมของการรักษาความมั่นคงด้วย WEP 
อภิศักดิ์ เกตุขาว
46 - การประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน และศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข
58 - การศึกษาผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างมารดากับครูพี่เลี้ยงเด็กและทันตบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากเด็กปฐมวัย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์
พรวิภา งามสุพรม และเกษร สำเภาทอง
บทความวิชาการ
73 - จุดประกายแนวคิดพื้นฐานกระบวนการและเทคนิคการสร้างภาพนามธรรม 
รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และสุรศักดิ์ มังสิงห์
84 - ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
พันธิการ์ วัฒนกุล และสุรศักดิ์ มังสิงห์