bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

 

บทความวิจัย
7 - การสร้างแอพพลิเคชันโทรออกด้วยเสียงตัวเลข 0 - 9 ภาษาไทยบนโทรศัพท์ไอโฟน 
ศรัญญา เกิดขาว
16 - เปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการเครือข่าย 3 จี ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ในเขตกรุงเทพมหานครผ่านโทรศัพท์มือถือ
เมื่อใช้งานขณะเดินและขณะโดยสารบนรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ณัฐธพงษ์ สุลักษณ์อนวัช และสุรศักดิ์ มังสิงห์
27 - ค่าคาดหวังการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการสำหรับความไม่แน่นอน ของกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลม
นันทิยา ชัยบุตร และณัฐภพ นิ่มปิติวัณ
34 - การจัดเรียงสายป้อนระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีปรับปรุงกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี
วิชรพันธ์  โสมขันเงิน   และคมสันต์  หงษ์สมบัติ
49 - วิธีปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่ดีขึ้นของระบบไมโครกริดในสภาวะแยกตัวอิสระ
วรวิทย์  บินซาอิ๊ด  และคมสันต์  หงษ์สมบัติ
61 - กรณีศึกษาประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ
สิรินธร จียาศักดิ์
69 - ผลของความรู้  ทัศนคติ  ต่อความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้รับบริการโรงพยาบาลหนองเสือ
อำเภอหนองเสือ  จังหวัด ปทุมธานี 
กัลยา  ทวีสุข
78 - พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ปรียนันท์ หล่อเภรี
บทความวิชาการ
88 - ผลของความหยาบที่มีต่อการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกที่สัมผัสเป็นวงกลมด้วยสารหล่อลื่นแบบนอนนิวโตเนี่ยน
เจษฎา พานิชกรณ์  และขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว