bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 2 
ธันวาคม 2556

 

บทความวิจัย
7 - การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2553 ในพื้นที่ เขต 17
สุรีย์  เหล็กขำ และคณะ
14 - การพัฒนาการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี และยุคนธร ทองรัตน์
24 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ 3Ps ในวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
อัศนี วันชัย อัญชลี แก้วสระศรี และสายชล จันทร์วิจิตร
36 - จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
จิตติพร พืชผล และคณะ
47 - การสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพและสังคมสำหรับคนพิการในทศวรรษของประเทศไทย
สุขศิริ ประสมสุข, ชนิดา  มัททวางกูร, ทวี เชื้อสุวรณทวี, และดลพร เผือกคง
59 - การเตรียมและการปรับปรุงถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อการดูดซับโครเมียม (III) ไอออน
ปัญญา มณีจักร์
71 - สถานภาพความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553
มนนภา เทพสุด
83 - การออกแบบสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงความถี่สูง พิกัด 9 กิโลโวลต์ 200 กิโลเฮิรตซ์
ธนากร น้ำหอมจันทร์
94 - การออกแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์บนสื่อสังคมออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
สุริยะ  พุ่มเฉลิม และณมน จีรังสุวรรณ
บทความวิชาการ
103 - คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน:ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในช่วง ค.ศ. 1960-2000
นิจจัง พันธะพจน์