bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
มกราคม - พฤษภาคม 2559
Vol. 22 No. 1 January - May 2016

บทความวิจัย

7 - ผลของโครงการรักอย่างปลอดภัยในวัยเรียนต่อความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
    เบญจมาภรณ์ นาคามดี และคณะ
17 - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดนครราชสีมา
    ณัฐพล วงษ์ชวลิตกุล และชนัดดา จงหมื่นไวย
28 - ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ในเขตภาคกลางของประเทศไทย
    วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร
41 - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำแนวคิดลีนไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
    เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ และสราวุธ แซ่ตั้ง
51 - การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศต่างๆ: คุณลักษณะร่วมและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
    จิดาภา ถิรศิริกุล
61 - ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9
    พระบุญทอด สีนวนนา
70 - รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
    สมเชาวน์ บำรุงชัย
79 - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งกับ การบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
    เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ และคณะ
87 - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอนกับพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    มินท์มันตา หิรัณย์ณภัทร์ และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี
96 - การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
    สุเมธ พิลึก
110 - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจองโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา : เว็บไซต์ อโกด้า
    นิติยา มหาชานิกะ
119 - ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานงบการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมา
    ฐิติรัตน์ มีมากและคณะ
บทความวิชาการ
134 - THE TWELVE THAI NATIONAL CORE VALUES: THE INTERSECTION BETWEEN THAI IDENTITIES AND THAI
CULTURALCOMPETENCES
    Dr. Usa Silraungwilai
141 - ภาวะผู้นำการให้บริการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

Reviewers