bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ISSN : 0858-9216 ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 
Vol. 23 No.1 January - June 2017

บทความวิจัย

1  -  บทบาทของความร่วมมือภายในบริษัท และความร่วมมือภายนอกบริษัทต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และผลการดำเนินงานของธุรกิจ
    ชาญชัย เมธาวิรุฬห์ 
18 - การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาภายในเขต   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
    สุริยัน อ้นทองทิม ภูกิจ   เล้าจีรัณกุล ,ศศิวิมล พจน์พาณิชพงศ์  และชลิตตาภรณ์  ดวงติ๊บ
26 - เจตคติและความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีโปรแกรมเกมประยุกต์มือถือในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
    ไพโรจน์ ภู่ทอง
34 - การจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในสาธารณรัฐเกาหลี : กรณีศูนย์ผู้สูงอายุในเขตมหานครโซล
    ชัชชษา บุญเนียมแตงและ จิดาภา ถิรศิริกุล
43 - สภาพแวดล้อมทางการจัดการในด้านศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
    โสภา ตะพังและ จิดาภา ถิรศิริกุล
52 - การปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2550 – 2560)
    กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ และจิรภัทร กิตติวรากูล
64 - ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว
    ปริศนา  เพชระบูรณิน และอธิวัฒน์  รัตนวงศ์แข
73 - กลยุทธ์การจัดการการบริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
    ยุคลธร  โนนตาไทย
บทความวิชาการ
81 - ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
    สามารถ  อัยกร  และ  ภัทร์ศินี แสนสำแดง
90 - การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในศตวรรษที่ 21
    พรณรงค์  พงษ์กลาง
103 - การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินในศตวรรษที่ 21
    ทักษิณา สุขพัทธี