bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560 
Vol. 23 No.2 August - December 2017

บทความวิจัย

8  -  ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงาน ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีต่อคุณภาพ
รายงานการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
    ฐิติรัตน์ มีมาก
21 - รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกในผู้บกพร่องทางการได้ยิน
    ทักษิณา สุขพัทธี
34 - การเปรียบเทียบปัจจัยการเลือกรับบริการโรงพยาบาลขของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
    นิยม กริ่มใจ
46 - การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
    พรรณนุช ชัยปินชนะ, ณัฏฐ์ปาลิดา ศรีคาหน้อย
56 - ปัญหาการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขนาดกลางและ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงราย
    อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์

 บทความวิชาการ

67 - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ั : คนอุดมศึกษาสุจริตคิดชอบ
    กรองทิพย์ นาควิเชียร
80 - ลูกค้าสัมพันธ์และการรักษาลูกค้าในอุตสาหกรรมบริการ
    ปวีดา สามัญเขตรกรณ์

Reviewers