bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

บทความวิจัย
5 - การออกแบบการทดลองและการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด
กนกพร พืชผล และ จิราภรณ์ ประดับวงษ์
18 - การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสุกรดิบที่จำหน่ายแบบแช่เย็นและไม่แช่เย็นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ถิรนันท์ ศรีกัญชัย อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ และ จุฑามาศ คงกะพันธ์
28 - การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
พิชญากร เลค
46 - การผลิตวัตถุปรุงแต่งรสชาติในอาหารกัวโนซีน 5′-โมโนฟอสเฟตด้วยกระบวนการทางเอนไซม์
อนันต์ บุญปาน และ อภินันท์ วัลภา
57 - ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของ
นักศึกษาหญิงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

น้ำอ้อย ภักดีวงศ์ และ นวรัตน์ โกมลวิภาต
71 - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในห้องโดยสารรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับประเทศไทย
ภูริทัต ศุภกิจจานันท์ สถาพร เชื้อเพ็ง และ สืบสกุล คุรุรัตน์
82 - การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดผสมธัญพืช
รวมพร เลี่ยมแก้ว และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
92 - ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
นักศึกษาเจเนอเรชันวาย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สิทธิกรณ์ คำรอด และ กิตติพงษ์ ศรีแขไตร
104 - การพัฒนาเครื่องทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านกึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธนาชัย แสวงผล ประมาณ สุทธิเวสน์วรากุล อชินี พลสวัสดิ์ นงลักษณ์ บุญมา
สุเทพ นระมาตย์ ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ และ ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
บทความวิชาการ
120 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี่ธิง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบภควันตภาพ สำหรับพลเมืองดิจิทัล
กฤตย์ษุพัช สารนอก และ ปณิตา วรรณพิรุณ

Reviewers