bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

บทความวิจัย

7  -  ปัจจัยลีนที่ส่งผลต่อการคลังสินค้าและการขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่า
The Lean Factors Affecting Transportation and Warehouse Management in order to Reduce Wastes
and Increase Values
    รวมพล จันทศาสตร์
Ruompol Jantasart
15 - คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์เนม
ของผู้บริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
Brand Equity and Product Factors Affecting Purchasing Behaviors for Brand-Name Clothes
of Female Consumers in Bangkok Metropolitan
    ไชยรัตน์ กิมสวัสดิ์
Chairat Kimsawat
33 - คุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Service Quality of the Ground Service Staff of Thai Airways International Public Company Limited
    ระพีพร แช่มช้อย และ เจนจิรา รัตนเพียร
Rapeeporn Chamchoy and Janejira Rattanapian
49 - ปัจจัยความสำเร็จของความตั้งใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ QR Code Payment ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
Critical Success Factors of Intention of Financial Transaction Services via QR Code Payment of Population in Bangkok
    อุบลวรรณ ขุนทอง นรีรัตน์ อนันต์ชัยรัชตะ และ ธิดา แหลมหลักสกุล
Ubonwan Khunthong Nareerat Ananchairachata and Thida Laemlaksakul
66 - การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Educational Preparation of Private Higher Education Institutions in Thailand to Support ASEAN
Economic Community: AEC
    สุขตา เกิดภู่
Sukta Kerdphoo
85 - การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่มีผลกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
The Participative Administration Affecting Quality of Working Life of Employee Working for the
Provincial Administrative Organization in Ratchaburi Province
    ธนาชัย สุขวณิช และ สิทธิชัย อรัณยกานนท์
Thanachai Sookkhavanich and Sitichai Arunyakanon
97 - ศึกษาการเล่าเรื่องและผลสะท้อนวัฒนธรรมในภาพยนตร์นอกกระแสของไทยและจีน กรณีศึกษาเรื่อง “Mary is
Happy Mary is Happy” และ “Ne Zha”
A Study of Narration and Reflection on Cultures from Thai and Chinese Non-Mainstream Films: A Case Study
of “Mary is Happy Mary is Happy” and “Ne Zha”
    Gu Xinxi และ องอาจ สิงห์ลำพอง
Gu Xinxi and Ongart Singlumpong
109 - การเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงในภาพยนตร์จีนเรื่องนางพญางูขาวกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบี้ย
The Comparison of Female Representation between Chinese Movie “The Sorcerer and
the White Snake” and Thai Movie “Maebia”
    Meijuan Peng และ องอาจ สิงห์ลำพอง
Meijuan Peng and Ongart Singlumpong

 บทความวิชาการ

119 - แนวทางการให้การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา : เทียบเคียงกับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึก
เตรียมเข้าทำงานตามกฎหมายแรงงาน
Guidelines on Protection of the Apprentices from the Center of Cooperative Education: A Comparison
of Legal Apprentices in Labor Law
    นวกาล สิรารุจานนท์
Nawakarn Sirarujanon
140 - การสื่อสารการตลาดมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ด้วย Viral Marketing
Marketing Communication to Attract Generation B Consumers with Viral Marketing
    นิยม กริ่มใจ
Niyom Krimjai
155 - การสื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
Health Communication to Promote the Well-being for the Community People
    เมธาวี จำเนียร และ เมธี แก้วสนิท
Methawee Chamnian and Mathee Kaewsanit
167 - ทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ในเยาวชน
Skill of Online Game Literacy in Teenagers
    ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
Tanyavanun Lianyang Saran Pimthong and Narisara Puengposop

Reviewers