bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

บทความวิจัย

7  -  การออกแบบและพัฒนาเครื่องผึ่งใบชาแบบกรงหมุนร่วมกับการเป่าด้วยลมเย็นเพื่อผลิตชาดำสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Design and Development of Tea Leaf Withering Machine in Rolling Cage Type Combine Cooling Air
to Produce Black Tea for Community Enterprises
    นิติพัฒน์ จอมมงคล พิเชษฐ์ ทานิล วิบูลย์ จันทรมณี และ นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร
Nitipat Jommongkol Piched Tanin Wiboon Juntaramanee and Narubet Nusaipetch
23 - การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในรถจักรยานยนต์ในจังหวัดนครราชสีมา:
แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ E20
Structural Equation Modeling of Motorcycle Biofuels Consumption in Nakhon Ratchasima Province:
Gasohol 91 and Gasohol E20
    จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ สงวน วงษ์ชวลิตกุล และ มารุต โครตพันธ์
Jutatip Tongdechasamart Sanguan Vongchavalitkul and Marut Khodphan
43 - แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Health Belief Model Related to Self-care Behavior of Patients with Hypertension at Bangsamak Sub -
District Health Promoting Hospital, Bangpakong District, Chachoengsao Province
    อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ จิดาภา ศรีอรุณ นามิต้า ฉาดหลี ฐิติพร จันทร์พร อนงค์ จันทร์เพิ่ม ชุลีพร ไชยสุนันท์
และ สมฤดี พุ่มโพธิ์ทอง
Anothai Palitnonkert Jidapa Sriarun Namita Chadlee Titiporn Jantong Anong Janpurm Chuleeporn Chaisunan
and Somrudee Pumpothong
53 - แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และ E85 ของรถยนต์ส่วนบุคคล
Structural Equation Modeling for Investigating Factors Analysis of Gasohol 95 and E85 Consumption
of Personal Cars
    ชัยนิกร กุลวงษ์ สงวน วงษ์ชวลิตกุล และ มารุต โครตพันธ์
Chainikorn Kunlawong Sanguan Vongchavalitkul and Marut Khodphan
71 - ศึกษาประสิทธิภาพการทนความร้อน และการหน่วงไฟของเนื้อผ้าคอตตอนโดยการเคลือบซิลิกาสังเคราะห์
และซิลิกาจากเถ้าแกลบ
A Study on Thermal Resistance Efficiency and Flame Retardancy Performance of Cotton Fabric Coated
by Synthesis Silica and Silica Derived from Rice Husk Ash
    ภัครดา แสนสุขสม
Pakkarada Sansuksom
82 - การออกแบบการทดลองสตริป-สตริป-พล็อตแบบสมมาตรและไม่สมมาตรสำหรับสามกระบวนการต่อเนื่อง
ของกระบวนการปั๊มโลหะ
Balanced Data and Unbalanced Data of the Strip-Strip-Plot Designs for Three Multi-Stages
of Metal Stamping Processes
    ประภัสสร ตันติพันธุ์วดี
Prapassorn Tantiphanwadi
98 - การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประยุกต์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับ
ทำนายผลการสอบวัดระดับความเชี่ยวชาญทางด้านไมโครซอฟต์ออฟฟิศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Development of Application and Comparison of Data Mining Techniques for Analyzing and Predicting
the Results of the Microsoft Office Specialist (MOS) Examinations of Undergraduate Students
    ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี และ พรสิริ ชาติปรีชา
Chutitanrat Uttamasiriseni and Pornsiri Chatpreecha
114 - การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ: กรณีศึกษาความตึงและอายุการใช้งานของสายพานเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน
Electrical Power Consumption of Piston-type Air Compressors: A Case study of Belt Tension and Belt Life
for Energy Conservation
    อติกร เสรีพัฒนานนท์
Athikorn Sareephattananon
127 - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการประเมินและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้
และการประเมินและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Effects of the Program on Knowledge Enhancement and the Ability on to Assess and Refer Stroke Patients
of Bo Thong District Public Health Volunteers
    ลำดวน เกิดประสพสุข อุเทน สุทิน และ วนิดา ประเสริฐ
Lamduan Kerdprasopsuk Uten Sutin and Vanida prasert

 บทความวิชาการ

135 - แนวคิดเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
Concept of Environmental Sanitation
    พัฒนา พรหมณี พรนภา เตียสุทธิกุล มาโนชญ์ ชายครอง ทวีสิทธิ์ ไทรวิจิตร และ ขจรศักดิ์ บุญด้วยลาน
Pattana Prommanee Pornnapa Tiasutikun Manoch Chaykrong Taweesit Traivichit and Khajhonsak Boonduaylan

Reviewers