bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 
 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

บทความวิจัย

 7  Emotional Factor Impact of Viral Video Clip Having Impacts on the Audience’s Attention, Attitude toward Brand,
Sharing, and Disruptive Content Factor
ผลกระทบปัจจัยด้านอารมณ์ของคลิปวิดีโอไวรัลมีผลต่อความตั้งใจในการรับชม ทัศนคติต่อแบรนด์ การแบ่งปัน และผลกระทบ
แทรกซ้อนจากปัจจัยด้านเนื้อหา
  Ekkawee Kovittaweekide, Pakakorn Rakrachakarn
เอกวีร์ โกวิททวีเกียรติ, ภัคกร รักราชการ
33 The Effect of Using Model of Moral and Ethics Development on Moral and Ethics Level of Students in Bachelor
of Public Health Program in Hospital Management, Huachiew Chalermprakiet University
ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  Tuangporn Katanyutanon, Kamonthip Rattanasuwannachai
ตวงพร กตัญญุตานนท์, กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย
49 Academic Administration Competency of School Administrators under Kanchanaburi Primary Educational
Service Area Office 1
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  Thanawan Subvarobon, Vorachai Viphoouparakhot
ธนาวรรณ ทรัพย์วโรบล, วรชัย วิภูอุปรโคตร
64 Organizational Loyalty of Employees: A Case Study of ABC Company Limited
ความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัท เอบีซี จำกัด
  Siam Kerdjaras
สยาม เกิดจรัส
81 The Potential of Tourism for the Development of Village Tourism at Nongsuang Village, Krasaeng Sub - District,
Bangsai District, Ayutthaya Province
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บ้านหนองสรวง ตำบลกระแซง อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  Nattaya Ketsomboon, Wanthana Naowan
นาตยา เกตุสมบูรณ์, วันทนา เนาว์วัน
94 Disruption in Thailand’s Higher Education
การปรับรื้ออุดมศึกษาไทย
  Vichian Puncreobutr
วิเชียร พันธ์เครือบุตร
114 A Study on the Undergraduates’ Satisfaction of KAHOOT! Used for Game-Based Learning Management of the
Students Studying in Management Program at North Bangkok University, Nonthaburi Education Center
การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ KAHOOT! ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ศูนย์การศึกษานนทบุรี
  Wanlapa Kongpua
วัลภา คงพัวะ
133 The Linkage of U.S. Stock Markets and Asian Emerging Equity Markets
กลไกความเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกากับตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
  Rewadee Panich
เรวดี พานิช
149 Expected Knowledge and Accounting Competency for the Accountants Working for Government Organizations
in Nakhon Ratchasima Province
ความรู้ความสามารถที่คาดหวังกับสมรรถนะทางการบัญชีที่คาดหวังสำหรับนักบัญชีขององค์กรภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา
  Nipapan Dulanee, Preeyanat Eapsirimetee
นิภาพรรณ ดุลนีย์, ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
164 Preparation for Aging Society: A Case Study of Sai Mai District, Bangkok
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
  Authumporn Wanitchakham
อุทุมพร วานิชคาม

 บทความวิชาการ

180 The Role of Frequent Flyer Program to the Loyalty in Airline Business
บทบาทของโปรแกรมสะสมไมล์ต่อการสร้างความภักดีในธุรกิจสายการบิน
  Lalitlak Tharekes
ลลิตลักษณ์ ธารีเกษ

Reviewers