bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

วารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ISSN : 085-9216 ปีที่ 26 เล่มที่ 1

มกราคม - มิถุนายน

บทความวิจัย

การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

The Study of Learning Management Process in English for Communication of Good Practice Schools

นราวุฒิ วิวิธธนากร และศรีสมร พุ่มสะอาด…………………………………………………………………………………………………01-12

 

การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคำบุพบทในประโยคโดยจัดกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับเทคนิคการโค้ช

A Study of Grade 5 Students’ Learning Outcomes on Prepositions in Sentences Using Active Learning Activities and Coaching Technique       

นฤมล วัลย์ศรี  และศรีสมร พุ่มสะอาด.................................................................................................13-21

 

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Academic Administration of School Administrators in Khao Saming School Network under Office of Trat Primary Educational Service Area

นุชนภา ศิริรัตน์  และวรชัย วิภูอุปรโคตร………………………………………………………………………………………………… 22-28

 

แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

Management Guidelines for Student Support Systems in Schools under Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 2

ณัฎฐกานต์ ญาติ และวรชัย วิภูอุปรโคตร.............................................................................................29-36

 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

Professional Performance of the Head of the Child Development Center under the Local Administrative Organization Chaiyaphum Province

นวลจันทร์  มณีแสง และวรชัย  วิภูอุปรโคตร.........................................................................................37-46

 

บทความวิชาการ

ความรุนแรงในสื่อผ่านการประทุษร้ายบนโลกไซเบอร์กับช่องว่างของการรับผิดทางกฎหมาย

Violence in Media through Cyberbullying and Legal Liability

ณชรต อิ่มณะรัญ และรัชชา สถาพรพงษ์................................................................................................47-58

 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน

Concepts of Satisfaction and Construction of Job Satisfaction Questionnaire

พัฒนา พรหมณี  ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา..............................................................................59-66