bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562

 

บทความวิจัย

 

 6  The Survey of Mobile Commerce in Songkhla Provinceการสำรวจการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือในจังหวัดสงขลา
  Jakkrit Manwicha
จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
25 Characterizations and Adsorption Behaviors of Resorcinol Solution on Activated Carbon Prepared from Coffee andTea Residues by Chemical Activationคุณลักษณะและพฤติกรรมการดูดซับสารละลายรีซอร์ซีนอลของคาร์บอนกัมมันต์ที่เตรียมจากกากกาแฟและกากชา โดยการกระตุ้นทางเคมี
  Onuma Prachpreecha, Thodsaphon Prachpreecha, Sanguan Vongchavalitkul
อรอุมา ปราชญ์ปรีชา, ทศพล ปราชญ์ปรีชา, สงวน วงษ์ชวลิตกุล
48 Guidelines of Food Sanitation for Establishment of Street Food Stall, Phra Nakhon Si Ayutthaya Provinceแนวทางการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการร้านอาหารริมทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  Pattana Prommanee
พัฒนา พรหมณี
59 Factors Affecting the Risk of Elderly Dementia in Bangyaphraek Sub - District, Phrapradaeng District, SamutprakanProvinceปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
  Anothai Palitnonkert
อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
75 The Development of Web Application Online for Skill of Undergraduate Studentsการพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลทักษะความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  Chutitanrat Uttamasiriseni
ชุติธารรัฐ อุตมะสิริเสนี
91 The atzA gene Expression and Atrazine Degrading Efficiency of Trichoderma spp. Isolates from Agricultural Soilการแสดงออกของยีน atzA และประสิทธิภาพในการย่อยสลายอาทราซีนของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่คัดแยกจากดินเพาะปลูกพืช
  Gun Anantasomboon, Intira Tampayak
กัญ อนันตสมบูรณ์, อินทิรา แถมพยัคฆ์
104 Water Footprint of Cassava in Nakhon Ratchasima Provinceร่องรอยการใช้น้ำของมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา
  Rungthiwa Vetayavethin, Cheevin Limsiri
รุ่งทิวา เวทยะเวทิน, ชีวินทร์ ลิ้มศิริ