bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
บทความวิจัย
5 - การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายของการท่องเที่ยวไทยด้วยออนโทโลยีโดยใช้ RDF และ SPARQL
สุปราณี ทัพมงคล และศิริกาญจนา พิลาบุตร 
12 - การใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล
จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

ปัญญา มณีจักร์
21 - ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อาทิตยา สุวรรณ์ และสุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
33 - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนลงพุงในประชากรต้าบลชะแมบ อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ และอดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
48 - การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะขามเสริมปลาดุกร้า 
ปารมี ชุมศรี
56 - การทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ปริศนา อัครธนพล และอาภรณ์ ดีนาน
70 - การดูแลแบบองค์รวมในการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วัฒนีย์ ปานจินดา และพุทธวรรณ ชูเชิด
79 - ผลของการออกก้าลังกายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพักต่ออาการปวดคอและไหล่ในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน
พรรัชนี วีระพงศ์ วิราภรณ์ แพบัว และสุภาณี ชวนเชย
90 - การจำลองเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงานหลอมและขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
เอกชัย แวงวรรณ สถาพร เชื้อเพ็ง และสืบสกุล คุรุรัตน์
บทความวิชาการ
100 - 3P: Basic Building Block กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กระบวนการพยาบาลอย่างยั่งยืน
พรศิริ พันธสี