bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

 

บทความวิจัย
5 - การประยุกต์ใช้ไดจ์คสตร้าอัลกอริทึมกับเส้นทางจราจรเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
สุวรรณี  อัศวกุลชัย
15 - ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ และสุเวช พิมน้ำเย็น
27 - ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้

ยุภาพร นาคกลิ้ง และปราณี ทัดศรี
36 - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบของ HCU บนระบบปฏิบัติการ iOS
ณัฐพร นันทจิระพงศ์ วิรัตน์ ทองรอด และทรงธรรม ประวัติโยธิน
45 - ประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัด
พรพิมล เลิศพานิช อำภาพร นามวงศ์พรหม และน้ำอ้อย ภักดีวงศ์
56 - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
บทความวิชาการ
68 - การเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับการให้คำปรึกษาเพื่อจัดการกับความเครียดสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
รณชิต สมรรถนะกุล
80 - MIT App Inventor กับการพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้จริง
ภูมินทร์ ดวงหาคลัง พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์ และโรเบิร์ท แบทซิงเงอร์
92 - บทบาทพยาบาลในการประเมินและจัดการกับภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ
นปภัช ทองคำวงศ์
100 - ปัญญาประดิษฐ์กับเนื้อหาวิชาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริวรรต องค์ศุลี
108 - การจัดการอาการปวดศีรษะในผู้ป่วยหลังการบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย
อรชร บุติพันดา
117 - ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด
ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และกชกร พระพรตระการ
127 - การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสโดยใช้แม็กเนติกคอนแทคเตอร์ร่วมกับพีแอลซี
ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร
137 - การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเองในประเทศไทย
พจนันต์ คล้ายสมบูรณ์ และสุรศักดิ์ มังสิงห์