bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

บทความวิจัย

 7  Development of Mental Health Promotion Model in Community by Participatory Action Research Process:Case Study of a Community in Bangkokการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
  Susaree Prakhinkit, Jarusdaw Renold, Orntipa Songsiri
สุสารี ประคินกิจ, จรัสดาว เรลโนลด์, อรทิพา ส่องศิริ
18 Measurement of Work Environment Hazards of the Employees Working for A Garment Dyeing Factory inSamut Sakhon Provinceการตรวจวัดสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานโรงงานซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
  Punpaphatpron Bumprom, Sukon Khawgrib, Sitthipan Chaiyanan
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, สุคนธ์ ขาวกริบ, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
34 Price Forecasting Model of Litopenaeus Vannamei size of 70 counts per Kilogram using Box-Jenkins Methodการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
  Sittikorn Khamrod, Benchasri Sriyothin
สิทธิกรณ์ คำรอด, เบญจศรี ศรีโยธิน
46 The Study of Associated Factors of the Resignation Decision and the Efficiency Comparison of VariousPredictive Models of Employee Resignation: A Case Study of an Insurance Companyการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์การลาออกของพนักงานกรณีศึกษา บริษัทประกันภัย
  Watanyuta Neelaphatrakun, Chutima Beokaimook
วทัญญุตา นีลาภาตระกูล, ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
64 Performance of Stacking a Darrieus-Savonius Wind Turbine for Low-Speed Operationประสิทธิภาพการทำงานที่ความเร็วลมต่ำของกังหันลม แดร์เรียส–ซาโวเนียส แบบซ้อนทับ
  Suppachai Jina, Montri Suklueng, Wattana Ratismith, Priwan Pongwan, Chainuson Kasagepongsan
ศุภชัย จินา, มนตรี สุขเลื่อง, วัฒนา รติสมิธ, ไพรวัลย์ พงษ์หวาน, ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
76 Production Time Reduction using Lean Manufacturing Concepts: a Case Study of Radial Tire Manufacturingการลดเวลาในกระบวนการผลิตด้วยแนวคิดการผลิตแบบลีน: กรณีศึกษาการผลิตยางเรเดียล
  Nutthanan Issarapong, Ratchada Taengphukieo, Piyanat To-on, Umboon Chareatratchai, Pornsiri Khumla
ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์, รัชฎา แต่งภูเขียว, ปิยณัฐ โตอ่อน, อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย, พรศิริ คำหล้า

 บทความวิชาการ

91 Appropriate Pattern Concept for Hybrid Energy Development of Each Region in Thailandแนวคิดรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งพลังงานแบบผสมผสานในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย
  Kanokpanthorn Logutarawong
กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์

Reviewers