bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN : 2286-9514 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2563

บทความรับเชิญ
กาฬโรคแอฟริกาในม้า โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประทศไทย

จตุพร กระจายศรี ,จิตรบรรจง  ทุมพงษ์


บทความวิจัย

ระบบเฝ้าระวังอาการผิดปกติของแม่สุกรอุ้มท้อง

วิรัช กาฬภักดี, เยาวเรศ กาฬภักดี

The Process Capabilities Analysis for a Logistics Management of Agricultural Products: A Case Study of Phayao Province
Thitirath  Cheosuwan , Phitchaya  Wannaphongcharoen, Baramee  Wannaphongcharoen


บทความวิชาการ

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณของเสียอันเกิดจากรอยทางน้ำไหลในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เมธี วานิชดี, วลัญชญา สาลีกงชัย, จิราภรณ์ ประดับวงษ์

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ของประชาชนในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุข
พัฒนา  พรหมณี, ศรีสุรางค์  เอี่ยมสะอาด

ระบบบริการฝากครรภ์ที่ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
จารีศรี กลศิริปัญโญ, ปริศนา มีหินกอง