bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
วารสารวิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

 

บทความวิจัย

01-16 Disinfection of E. coli and Removal of Pesticide Residues on Fresh Chili by Micro-bubble Plasma Ozonation

        Puthita Rodsong, Supawan Tirawanichakulม and Yutthana Tirawanichakul

 

17-34 การออกแบบและพัฒนาระบบสกัดข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างตามกระบวนการอีแอลที และค้นคืนสารสนเทศด้วยการนำเสนอภาพข้อมูล กรณีศึกษา : รายงานอุบัติเหตุทางถนนรายใหญ่บนเว็บไซต์

The Design and Development of a Knowledge Extraction and Retrieval System via Data Visualization.  Case Study: Road Major Accidents on Website 

        จักรินทร์ สันติรัตนภักดี

 

35-44 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟส

Invention and Verification of the Experimental Set for Synchronization of Three Phase Generator

        ธนากร  น้ำหอมจันทร์

 

45-54  การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์โครงเหล็กคุ้มกันความปลอดภัยของรถยนต์

Reducing Waste in Car Roll Bar Manufacturing Process 

       ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต  อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล  อภิชิต เสมศรี และปิยฉัตร นุตลักษณ์

 

55-67 การศึกษาคุณลักษณะจำเพาะและจลนศาสตร์การดูดซับสารละลายสีย้อมของคาร์บอนกัมมันต์  ที่เตรียมโดยการกระตุ้นทางเคมีที่แตกต่างกัน

Study of Characteristics and Kinetics Adsorption of Dye Solution on Activated Carbon Prepared by Difference Chemical Activation

       อรอุมา  ปราชญ์ปรีชา   สุณัฐฐา  วิงวอน   ทศพล  ปราชญ์ปรีชา และสงวน  วงษ์ชวลิตกุล

 

68-80 กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Pulmonary Rehabilitation Physical Therapy in Human Immunodeficiency Virus (HIV) Person

        สรายุธ  มงคล