bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

       
 
ฉบับมนุษย์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2563
 

 

International Journal

VoL.9 No. 2 July – December  2020
 
 

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
 
ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563
 

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
 
 
International Journal
Vol.9 No.1 January-June 2020

   

International Journal
Vol.8 No.2 July-December 2019

 
International Journal
 
Vol.8 No.1 January-June 2019
 

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562
   
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
   
 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562
   International Journal
Vol.7 No.2 July-December 2018

   
 ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
   ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
   
Vol.7 No.1 January-June 2018
ISSN: 2286-9867

   วารสารวิชาการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
APHEIT Journal Vol.24 No.1

   

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

   

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

   

International Journal
Vol. 6 No.2 JULY-DECEMBER 2017

   

ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2560
   


APHEIT International Journal

Vol. 6 No.1 JANUARY-JUNE 2017

   

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
   ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560

Vol. 23 No.1 JANUARY - JUNE 2017
ISSN: 0858-9216

 

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559
Vol. 22 No.2 JUNE - DECEMBER 2016
ISSN: 0858-9216
   


International Journal

Vol. 5 No.2 JULY-DECEMBER 2016


 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2559
Vol. 5 No.2 JULY-DECEMBER 2016

   

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559
Vol. 22 No.1 JANUARY-MAY 2016

               
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
Vol. 5 No.1 January-June 2016

   

Vol. 5 No.1 January-June 2016
ISSN: 2286-9867
   ISSN : 2286-9514    
APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL (AIJ) ISSN : 2286-9867    ISSN : 0858-9216